Nasa TV

zulradio.com
zulradio.com
zulradio.com
zulradio.com
zulradio.com
zulradio.com
zulradio.com

Nasa TV vo Zivo - Skopje, Makedonija

Радиодифузно дрштво НАША ТВ ДООЕЛ Скопје е основано во септември 2008- ма година и има активна дозвола за вршење на радиодифузна дејност ( замена на постојните дозволи за вршење на радиодифузна дејност со нови дозволи за телевизиско и радио емитување, УП 1 бр.08-713 од 27.12.2014-та година за емитување на државно ниво / цела територија на Република Македонија.