Uživo RTVOK - Uživo tv OK

Po postojećoj šemi TV OK emituje program od 07:30 do 24:00, više od 60% emitovanog programa emitovano je na srpskom jeziku ili na jednom od jezika nacionalnih manjina koji je u upotrebi u opštini Kovačica od čega više od 60% predsatvlja sopstvenu proizvodnju, informativni program čini oko 26%, dokumentarni 10%, obrazovni 6%, muzički i zabavni 25%, filmski i serijski oko 24%, marketinški oko 9 %.

Udeo stranog programa je oko 27 % i uglavnom se odnosi na filmski, serijski, dokumentarni program i pojedine spotove.

U proseku oko 18 % programa u toku jednog dana emitujemo na nekom od jezika nacionalnih manjina, strani sadržaji koje emiutujemo u okviru ovog programa ne prelaze više od 30% programa. Po predloženoj programskoj šemi emitovanje programa bi počelo u 07:00 a program bi završavao u 24:00, udeo programa na jezicima nacionalnih manjina povećao bi se na oko 25% od ukupno emitovanog programa, struktura programa se ne bi bitnije menjala obzirom da program na jezicima nacionalnih manjina po strukturi odgovara celokupnom programu TV OK.

Okruženi velikim centrima poput Zrenjanina i Pančeva u kojima je bilo po nekoliko emitera televizijskog programa koji su uglavnom izveštavali i pratili događaje u svojim sredinama, formiranjem televizije opštine Kovačica i građani Kovačice su dobili priliku da osim na radiju po prvi put vide i prepoznaju učesnike aktuelnih događanja u kovačičkoj opštini i na svojoj lokalnoj televiziji. Pred kraj 2001. godine u okviru „Radio Kovačice“, odlukom našeg osnivača, formirana je televizija opštine Kovačica. U opštem trendu nastajanja lokalnih televizija u to vreme i opština Kovačica je osetila potrebu za takvom vrstom elektronskog medija i sa „Kanalom 9“ iz Novog Sada realizovala projekt obuke radnika i instaliranja opreme za svoju lokalnu TV stanicu, koliko god skromna po mogućnostima i kapacitetu, bila je to dobra osnova za dalje razvijanje i dograđivanje kako u tehničko-tehnološkom smislu tako i programskom i kadrovskom pogledu.